เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา

ปรัชญา

  มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือ มนุษย์ที่มีคุณธรรม และความรู้
 

อัตลักษณ์

  ซื่อตรง  เรียบง่าย  การงาน  รักเมตตา  กตัญญูรู้คุณ
 

เอกลักษณ์

  มารยาทงาม
 
คติพจน์

ศึกษาดี  มีวินัย  ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศล้ำการงาน

     การศึกษาคือ ชีวิตที่เจริญเติบโต  ให้ความรู้  ความจริงที่เป็นอมตะ และชี้นำแนวทาง
การดำรงชีวิตที่มีวินัย  เรียบง่าย  มีเมตตาธรรม และปณิธานอันแน่วแน่ที่จะศึกษา
ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์  รวมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย  เพื่อประกอบสัมมาอาชีพ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะธำรงและเทิดทูน  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
      ศึกษาดี 
     หมายถึง  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาทักษะต่างๆ
ตามศักยภาพของตนและความแตกฉานทางภาษาและคอมพิวเตอร์
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถคิดเป็น
ทำเป็นแก้ปัญหาเป็นโดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์  ให้สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ  และให้การศึกษา
เป็นกระบวนการตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติฉบับปัจจุบัน
      มีวินัย
     หมายถึง  การรู้จักเคารพต่อกฎกติกา  ระเบียบและศักดิ์ศรีของผู้อื่น
เคารพผู้อาวุโสกว่าทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ  มีความเป็น ประชาธิปไตย
แก้ปัญหาในชีวิตด้วยสันติวิธี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
รักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      ใจเมตตา

      หมายถึง  มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักการแบ่งปัน  เสียสละ
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

      ใฝ่หาคุณธรรม

     หมายถึง ความมีศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือและไม่ลบหลู่ดูหมิ่น
ศาสนาอื่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  การมีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง
มีความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวัฒธรรมไทย

      เลิศล้ำการงาน

    หมายถึง การมีจิตใจรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อสัมมาอาชีพ
มีความขยันอดทนในการทำงาน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
และยอมรับในคุณค่างาน ของผู้อื่นสามารถใช้ศักยภาพของตน
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

 
วิสัยทัศน์ ระดับการศึกษาปฐมวัย์
  ภายในปี พ.ศ.2556  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
พัฒนาบุคลากร พัฒนาเด็ก ให้มีคุณธรรม ปฏิบัตตนตามวัฒนธรรมไทย
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใฝ่เรียนรู้ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 
วิสัยทัศน์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

ภายในปี พ.ศ. 2556 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ สมรรถนะตามหลักสูตร
ครูมีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ ยกระดับสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษา