หน้าหลัก

ST. JOSEPH

SRIPHETCHABUN

ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ

www.sriphetchabun.com

 รู้จัก

ศรีเพชรบูรณ์

↘

คติพจน์

ศึกษาดี  มีวินัย

ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม

เลิศล้ำการงาน

อัตลักษณ์โรงเรียน

ซื่อตรง  เรียบง่าย

การงาน  รักเมตตา

กตัญญูรู้คุณ

เอกลักษณ์นักเรียน

มารยาทงาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน